آخر المواضيع


العودة   منتدى 37 درجة > 37 درجه التقني > برامج والعاب الجوال > رسائل MMS SMS

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-12-2011, 01:39 PM   رقم المشاركة : 1
« ЭҜŜ
رحلتْ دُون تذكرة آو آمتعة
Icon9 لا تسافر يزعج القلب فرقاك ..

بسم الله الرحمن الرحيم

[ لـآ تسآفرَ ] .. يزعجْ آلقلبْ فرّقآڪ ..
تسافر يزعج القلب فرقاك
حآنْ آلسّفرَ ، ۈقآلْ آلۈدآعَ !
ۈنزلتْ آلدّمعـہۧ ۈبآنْ آلحزنَ ۈضآقْ آلمڪآنَ ،
ليتْ هآلۈقتْ يمضيْ دۈنَ مآ آشعرَ ۈلـآ آدريْ !
لينْ مآ يۈصلنيْ صۈتڪ ۈيبشرنيْ بۈصۈلڪ . .
ۈبعدهآ " ۈدّيْ آشُۈفڪ "
رآجعَ بشُۈقڪ لشُۈقيْ .. ۈعندهآ بسْ آبنسى ڪلَ دمعـۃ
حزنْ ۈفرّقى . .

آلصّيفْ قرّب ۈآلسّفرَ حآنْ طآريـہۧ
آللـہۧ يعينْ آللّيْ بيفآرقَ حبيبـہۧ
لۈ هۈ بيديْ ۈآللّـہۧ حبيبيْ مآ آخليـہۧ
بسْ آلظّرۈفْ آلليْ علينآ صعيبـہۧ !

لملمتْ آحسآسڪ .. شعُۈرڪ .. ۈقلبڪ . .
خلـآصَ بتس‘ـآفرَ ..!
زينْ آلتفتْ لحّظـہۧ ، ،
عطنيْ جرۈحڪ بسْ ، خلّهآ تسلينيْ بـ "غيآبڪ آلڪآفرَ"
ۈآخذَ آلنّظرَ منيْ .. ۈخبّـہۧ معْ آشيآءڪ. .
مآبيْ آشۈفْ آلنّآسْ ..
ۈشلُۈنْ آشۈفَ آلنّآسْ ، ۈشۈفيْ معڪ " س‘ـآفرَ " !

" حآنْ آلسّ‘ـفرَ " ۈآلقلبْ عيآ يس‘ـآفرَ ،
مآ طآعْ يترڪ منْ يحبـہۧ ۈيهۈآهَ
ڪلْ مآ رجيتـہۧ قآلْ " آمهلَ لبآڪرَ " ؛ يمڪنْ يجيليْ يۈمَ
ۈآقۈى ع فرقآهَ !

آنآ مقّدر على بعدڪ ثۈآنيْ ، ڪيفَ لـآ قلتْ ليْ " حآنَ
آلسّ‘ـفرَ " !
تدۈرَ آلدّنيآ ۈآنآ ۈآقفْ مڪآنيْ ، ڪآنَ آللّيْ بينآ تآهَ ۈآنڪسرَ

خذنيْ معڪ لـآ تخلينيْ ۈحيدَ
تبريْ جرُۈحَ فيَ حشآيـہۧ عميقـۃ
خآيفْ منَ آلزّمنْ يآخذڪ لبعيدَ
تنسى هۈىَ رۈحَ بۈدڪ غريقـہۧ
خذنيْ معڪ لـآيْ دربَ تريدَ !
مسْآلَ آنآ ۈشيْ نهآيـۃ طريقـہۧ
مقۈى آلجفآ لۈ ڪآنْ قلّبيْ حديدَ
فرقآ عشيرَ بآلملـآ منْ يطيقـہۧ

يآ مس‘ـآفرَ !
ۈبتبتعدَ ڪيفْ آسمعڪ
يآ مسآفرَ !
لـآجلْ آلحنينْ بآجلسَ معڪ ،
فيْ غربتڪ بقۈلْ لڪ " آشتقتلڪ "
ۈآحتجتَ آقآسمڪ آلفرحَ . .
آثرَ آلفرحْ يآ مهجتيَ [س‘ـآفرَ معڪ]

ۈآصلنيْ بصۈتڪ ۈآنآ مثّلڪ آۈفيڪ ،
لۈ بيننآ درۈبْ ۈآلمس‘ـآفـہۧ بعيدهَ ،


لـآ شفتْ رقمڪ فزّ قلبيْ ينآديڪ
فزآتْ غآفلَ لـآ مسْ آلنآرَ بيدهَ

على خيرَ آشۈفڪ ڪآنْ حنّآ منْ آلحييّن ،
مصيرَ آلّليآليْ تجمعَ آلحيْ معَ حيّـہۧ
تمُۈتْ آلقلُۈبْ آلخآليـہۧ بينْ زينَ ۈشينْ
ۈتعيشْ آلقلُۈبْ آللّيْ على آلحبْ مبنيـہۧ
ترى آلبعدَ بعدَ آلقلبْ مآهۈبْ بعدَ آلعينْ
آليآ صآرَ مۈدّعڪ يۈعدڪ بآلجّيـہۧ
يآ ترىَ تشتآقْ ليَ ۈآنتـہۧ بعيدَ ،
ۈتبيْ " قربيْ " مثلَ مآ آتمنى لقآڪ ،
يآ ترىَ حبّڪ مثلَ حبيْ يزيدَ ، يآ ترىَ تحتآجنيْ دآيمْ معآڪ ..!
ۈدّيْ آسآلَ خآفقڪ هذآ آلسّۈآلْ ،
ۈآعتبرَه يآ سيّديْ فضُۈل . .
هلْ صحيحَ تحبنيْ آۈ هۈ خيآلْ ..!
آسآلڪ بآللّـہۧ . . جآۈبنيْ ۈقُۈلَ ..

" آبتعدنآ " .. ۈيشهدَ آللّـہۧ آنْ قلّبيْ لڪ قريبَ ،
" آبتعدنآ " .. ۈفيْ خيآليْ صۈرتڪ مآ تغيبَ
" آبتعدنآ " .. ۈشۈقيْ لڪ حآضرَ ۈدآيمْ يزيدَ
" آبتعدنآ " .. ۈآلبعدَ بينْ آلحبآيبَ مآهۈۈ بعييدَ !

[ بترحلَ ] تآرڪ طيۈفڪ تۈآسينيْ ۈتلهينيْ ،
ۈآنآ لۈ غبتْ مآ آصبرَ دقيقـہۧ دۈنْ مآشۈفڪ ،
عجزتْ آمنعَ آحآسيسڪ " تس‘ـآفرَ عنّيْ " تنهينيْ !
ۈدآمڪ عآقد(نْ) عزّمڪ " رۈۈحَ ۈمسهلَ درُۈبڪ "

ڪلْ آلهمُۈمَ ۈڪلْ مآ ڪنتَ آعآنيـہۧ
ترۈحْ لحظـۃ مآتخيلْ عيۈنڪ ،
" فيْ غيبتڪ " قلبيْ فقدَ منْ يسّليـہۧ ، منْ ڪثرَ حبّڪ
حلفْ مآ يخُۈنڪ !
" فيْ غيبتڪ " قلبيْ تحطمَ آمآنيـہۧ ،
ڪرهتْ آنآ آلعآلمْ ۈحبيّتْ ڪۈنڪ
فيْ دآخليْ آحسآسَ آجهلْ معآنيـہۧ
بسْ آلـآڪيدَ آنـہۧ آلمشآعرَ يبۈنڪ

آلسّفرَ ضيمْ آلمۈدّعْ . . آلسّفرَ همْ آلمۈدّعْ
آلسّفرَ طعمْ ڪآبـہۧ .. آلسّفرَ خطۈةَ مفآرقْ ضيّع آلدّربْ
بـ شبآبـہۧ !

بآخذڪ لۈ ڪنتْ عنّديْ ،
آطلبڪ يآ حظَ مرّه " خلّنيْ آبقى معآهَ "
مآبيْ مرّه يفڪرَ " بآلسّفر " .. لۈ هۈ حيآهَ
آلسّفرَ مآهۈ حيآهَ
آلسّفرَ مۈتْ ۈتجنيْ .. ينڪتبَ فۈقْ آلجبآهَ . .

غصبْ عنَ عينيْ " مسآفرَ " .. ۈهذآ ڪآنْ لـآزمْ يصيرَ ..!
آلدّمعـہۧ بعينيْ تڪآبرَ ،
آنتـہۧ بعينيْ شيَ ڪبيرَ
بسْ حبيبيْ لـآ تطۈلَ ، آلمهمْ . . ترجعَ بخيرَ

[ لـآ تسآفرَ ]
يزعجْ آلقلبْ فرّقآڪ .. ۈشلۈنَ آبصبرَ ۈآلسّۈآهيْ تطريڪ !لـآ منْ رحلتَ آفهمَ ترى


آلقلبْ ۈيآڪ ،

يبقى على عهدَ آلمحبـہۧ يرآعيڪ
" تسآفرَ " .. ۈتترڪنيْ !
آجآهدَ غلـآڪ .. ڪلْ شي يهۈنَ
آلـآ جهآدَ آلغرآمْ ،
آختآرَ .. يآ تبقى معآيـہۧ آۈ آس‘ـآفرَ معآڪ ..!!
لـآ تسآفرَ ۈآنآ فيْ رجآ آللّـہۧ ثمْ رجآڪ ،
لـآ تسآفرَ ۈترجعَ ۈتلّقآنيْ " بقآيآ حطآمْ " . .
قلتْ ليَ يۈمهآ " آنڪ مس‘ـآفرَ "
حسيتَ بقلبيْ همَ ۈضيقـہۧ
قلتْ آسڪتَ ۈبصبريْ آڪآبرَ
مآ ۈعيتْ آلـآ ۈآنآ بدمعيْ غريقـہۧ
تجهلْ آلـآحسآسَ ببعدڪ ۈآلمشآعرَ ،
حملتنيْ هم ْمآعدتْ آطيقـہۧ
آرجعَ ۈآرحمْ قلبْ محبَ صآبرَ
تشتعلْ بجۈفـہۧ آميـۃ حريقـہۧ
" بڪره آلسّفر " يآ شينْ ۈآللّـہۧ طريآهَ ،
يآ شينْ ۈقتَ آلۈدآعَ ۈيآ شينْ طآريـہۧ !
بڪرهَ مسآفرَ يآخذَ آلقلبْ ۈيآهَ
خطۈهَ بخطۈهَ يتبعـہۧ فيْ خطآۈيـہۧ
ۈبڪرهَ عذآبيْ يبتديْ يۈمَ فرّقآهَ
ۈبڪرهَ يمۈتْ آلقلبَ محدَ يۈآسيـہۧ
ۈشلۈنْ آبصبرَ عنـہۧ آليۈمْ ۈآسلـآهَ !
ۈشلۈنَ آبنسىَ غيبتـہۧ لـآ حڪۈ فيـہۧ
بآلحيلْ آحبـہۧ ۈآعشقـہۧ حيلْ ۈآهۈآهَ
حتى بغيآبـہۧ آعشقـہۧ حيلْ ۈآغليـہۧ
" سآفرَ "
عسى ربيـہۧ يحرسڪ ۈيآقآڪ . .
هذآ آلبختْ !
عزآهَ ۈشْ فيَ يدَينيْ !
يآ شينَ بآڪرَ يآ حبيبيْ بليآڪ ، لـآ جآءْ ۈعدڪ آللّيْ بۈقتـہۧ تجينيْ
هذآ ۈهۈ تۈڪ تطريْ بممشآڪ
ۈشلۈنْ ليْ قفيتَ " يآ نۈرَ عينيْ " !
مدّريْ بآڪرَ هآلمدينـہۧ ۈشْ تڪۈنْ !
آلنهآرَ .. ۈآلۈردَ آلـآصفرَ .. ۈآلغصۈنْ
هذآ ۈجهڪ يآلمسآفرَ لمآ ڪآنتْ ليَ عيۈنْ ،
ۈينهآ عيۈنيْ حبيبيْ ،
سآفرتْ مثلڪ حبيبيْ . .!
آشۈفْ آلزّين " نآۈيْ ع آلسفرَ "
عسى ربيـہۧ يحفظـہۧ بـ آلمسيرَ
عسى مآ يطۈلَ آلغيبـہۧ شهر ،
ۈيترڪنيْ على نآرَ آلسّعيرََ
رعآڪ آللّـہۧ يآنۈرَ آلبصرَ
تجيْ ۈترۈحَ .. حبڪ فيْ آلضّميرَ
غيآبڪ يۈمَ يآلغآليْ دهرَ ، غيآبڪ يدّعيْ آلخآطرَ ڪسيرَ !
لـآ تسآفرَ . . لـآ تسآفرَ . .
قلتهآ ۈبقلبْ صآبرَ ، قلتهآ ۈلـآنيْ مهددَ ۈآنتظرَ بعدڪ مشآڪلْ
آنتظرَ خُۈفْ قلّبيْ .. ۈرعشـہۧ تسڪنْ بآلڪفُۈفَ
آنتظرڪ ۈمآيْ عينيَ لمعهآ مثلْ آلسّيُۈفْ . .
ۈآتحرّق ۈآتشۈقْ .. ۈآتحرى جيتڪ رغمْ آلظّرُۈفْ ..
لـآ تسآفرَ . . لـآ تسآفرَ . .
لـآ تسآفرَ ..!
مآتخيلْ دنيتيْ لحظـۃ بدۈنڪ
لـآ تسآفرَ ..! عينيْ مآتقدرَ على فرقىَ عيۈنڪ ،
آخرَ آۈرآقْ آلحلۈلَ ، بعدڪ آنآ للذّبۈلْ . .
ۈيشْ آسۈيَ بدنيآ مآ فيهآ عيۈنڪ !
ۈليـہۧ آڪۈنْ بۈآقعڪ منفيْ ۈآنآ مۈجۈدَ !
آنْ ڪنتَ نآۈيْ تسآفرَ لـآ تۈدعنيْ . . بسْ آنتبـہۧ !
لـآ تسآفرَ قبلْ مآ آشۈفڪ ،
هذآ مسآفرَ بڪرهَ ۈذآڪ سآفرَ !
ۈهذآ ۈليفْ ۈدّعۈةْ آلمۈآليفْ . .
لۈ ڪآنْ فيَ فصٌۈلْ آلسّنـہۧ فصلْ ڪآفرَ
عز آللّـہۧ آنْ آلـآسمْ لـآيقْ على " آلصّيفْ "
يعنيْ تّتۈقعَ هآلسّفرَ " حيلْ عآديْ " ..!
مآتدريْ آنڪ لۈ تسآفرَ .. آسآفرَ ؟
سآفرَ ، ۈلـآ تحسبْ سفرڪ آنتـہۧ عآديْ . .
ۈحظَ آلحزنْ فيَ صدرَ مغليڪ : ۈآآآآآآآآآآآآآآآآآآآفرَ ،
آمنتڪ آللـہۧ يآ بعدَ ڪلْ غآليْ . . آمنتڪ آللّـہۧ ۈآحفظْ
حبنآ زينْ !
بعدڪ ترىَ مآ عآدَ شيْ بقآليْ
مآ عآدَ بآقيْ ليَ سۈى دمعـۃ آلعينْ
مآ آنسآڪ لۈ يمشۈنَ حۈليْ عيآليْ ،
ببقى آذڪرڪلۈ رآحتْ سنينَ ۈسنينْ !


.
. 

منتدى 37 درجةآخر مواضيعي

0 صور المغني الكوري heechul فـِي الجَيشْ ؛
0 مع [ dropbox ] + أرفع ملفاتك للابد لا عاد تدخل مراكز رفع وانسى مشاكلها
0 ايان سومر هالدر ..
0 صور المغني الكوري heechul
0 صور المغني الكوري Lee teuk
0 صور المغني الكوري siwon
0 صور لَـ الفرقة الكورية 2pm

  رد مع اقتباس
قديم 01-13-2011, 12:09 AM   رقم المشاركة : 2
Gσℓď Fℓσωεя
كبار الشخصيات
 
الصورة الرمزية Gσℓď Fℓσωεя
افتراضي رد: لا تسافر يزعج القلب فرقاك ..

بسم الله الرحمن الرحيم

روووعه
مَ قصرتي وربي

/

تسسسلمين حبوبه

 

منتدى 37 درجة

آخر مواضيعي

0 ابي انقل برامجي من اللاب توب على هاردسك خارجي
0 تصويري
0 رسمتي آلجديده
0 My Design
0 رمزيات دينيه جديده 2019 - رمزيات بي بي جديده دينيه (مجهودي)
0 terad sindi رمزيات طرآد سندي (مجهودي)
0 رمزيات faisal alkhalid

  رد مع اقتباس
قديم 01-13-2011, 07:24 AM   رقم المشاركة : 3
كبرياء أنثى
عضو جديد
 
الصورة الرمزية كبرياء أنثى
افتراضي رد: لا تسافر يزعج القلب فرقاك ..

بسم الله الرحمن الرحيم

يسلموووووووووووووووو

 

منتدى 37 درجة

آخر مواضيعي

  رد مع اقتباس
قديم 01-13-2011, 10:28 AM   رقم المشاركة : 5
« ЭҜŜ
رحلتْ دُون تذكرة آو آمتعة
افتراضي رد: لا تسافر يزعج القلب فرقاك ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الله يسسـلمكم
..

يعطيكم العافيـه على الردود يً الغوآلي

 

منتدى 37 درجة

آخر مواضيعي

0 صور المغني الكوري heechul فـِي الجَيشْ ؛
0 مع [ dropbox ] + أرفع ملفاتك للابد لا عاد تدخل مراكز رفع وانسى مشاكلها
0 ايان سومر هالدر ..
0 صور المغني الكوري heechul
0 صور المغني الكوري Lee teuk
0 صور المغني الكوري siwon
0 صور لَـ الفرقة الكورية 2pm

  رد مع اقتباس
إضافة رد
المواضيع المتشابهه للموضوع: لا تسافر يزعج القلب فرقاك ..
الكمبيوتر يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب
لاعب الهلال السابق خالد الرشيد يجري عملية لتبديل صمام القلب وبحاجة لمتبرعين بالدم
يسعد مسا جرح الزمن يسعد صباحك يالطعون


الكلمات الدلالية (Tags)
القلب, تسافر, يسعى, فرقاك

جديد مواضيع قسم رسائل MMS SMS
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:40 AM.المنتدى لايتبع اي جهه وكل مايكتب في المنتدى يمثل وجهة نظر كاتبة فقط

للتبليغ عن اي انتهاك للحقوق الفكرية يرجى الضغط هنا

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.